2010, ഒക്‌ടോബർ 24


എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ എരിക്കാന്‍...
നീ ഒരു ചിത ഒരുക്കണം.
നിന്റെ സ്പര്‍ശ മേറ്റു തളിര്ത്തത് ആണവ .
ഏറ്റു വാങ്ങി ഉണര്‍ത് പാട്ടെകാന്‍
എനിക്കിന്നൊരിടമില്ല ...
വാര്‍ന്നു പോയ കണ്ണീരുകള്‍
അതും അപഹരിച്ചു .

ഓര്‍മ്മകളുടെ വിഴുപ്പലക്കി
നിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ
ഞാന്‍ കവര്ന്നെടുക്കില്ല...
എന്റെ നിഴല്‍ പോലും..
ഭയക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക്,
നിന്നെയെന്തിനു.??
ആ നിമിഷങ്ങളെ എന്നേക്കും സ്വതന്ത്രമാക്കാം.
ഈ അപേക്ഷയെടുത്തു ,എന്റെ ആത്മത്തെ
എനിക്ക് തരൂ....