2011, ഫെബ്രുവരി 2

'തലവര'= 'പണം'='മാനം'

പണത്തിനു മീതെ ഉദിക്കില്ല സൂര്യനും..
പണമെത്തവെ തിരിച്ചെത്താത്ത 'മാനമില്ല'.
പറക്കുന്നു ,നിയമവും പണത്തിന്‍ വഴിയെ
'തലവര' ഇന്നൊരു 'മണീ വര''-യത്രെ.
കുമിഞ്ഞു കൂടും തറവാട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ?
ആര്‍ക്കും വരക്കാം ..വളയാതെ ഈ 'വര'
മാറിയിട്ടില്ല...കഞ്ഞിയില്‍ മുങ്ങുന്ന 'കോരന്റെ' കുമ്പിള്‍.