2010, ഡിസംബർ 17

പനി

ഒരു പുതപ്പിനുള്ളില്‍ ഒന്നുമറിയാതെ ഞാന്‍..
കുളിരില്‍ വിറച്ചപ്പോഴും വിയര്‍പ്പില്‍ നനഞ്ഞപ്പോഴും

ചുരുണ്ടുകൂടി "o" വട്ടത്തില്‍ ..

എന്നില്‍ തുടങ്ങി എന്നില്‍ തീര്‍ന്നു ഞാന്‍