2010, മാർച്ച് 23


ഇരുട്ടില്‍ ഞാന്‍ ആഴുമ്പോള്‍ തുറക്കുമീ ജാലകം
മയക്കും കാഴ്ചയില്‍ കണ്ണുടക്കാനല്ല,
ഉള്‍കണ്ണുമേന്തി ഒരു ശാന്തമാം യാത്രയ്ക്ക്.
ഒതുക്കേണ്ടഒരാഴിയും കുഞ്ഞു കൈകളില്‍ ,
ഒരു കുമ്പിള്‍ വെള്ളം,,ഒന്ന് രുചിക്കാന്‍ മാത്രം ..
അതിലേറ്റ ദു:ഖത്തിന്‍ നീലിമയുണ്ടാം,
തിരതല്ലിയൊഴുകുമാനന്ദവും കാണാം
ഏറുകയാണ് ജലപരപ്പെങ്കിലും ,
അടിയില്‍ ഒളിയ്ക്കും മരുഭൂമി കാണാം
ഏകയായി തുടരുന്നു വീണ്ടുമീ യാത്ര.