2010, ഓഗസ്റ്റ് 18

സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഉറങ്ങട്ടെ......

ഒരു ദിനാന്ത്യത്തില്‍ ,ബന്ധങ്ങളില്‍ ...
സ്നേഹത്തിന്റെ സമവാക്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ ,
ബാധ്യതകളുടെ പെരുക്കലുകള്‍ കൊണ്ട്
മാത്രം നിന്റെ കണക്കു പുസ്തകം നിറയുന്നു ...
.ആകാശമേന്തും സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാവല്‍ നില്‍ക്കും
നിന്റെ പണക്കിഴിയിലെ,
നാണയ തുട്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ എന്റെ സ്നേഹവും
തുരുമ്പെടുക്കുന്നത്,,,ഞാന്‍ അറിയുന്നു.......
ഹൃദയത്തിന്‍ നോവ്‌ ,ഏറിയ ഭാരത്താല്‍ ..വാക്കുകള്‍ ഒഴിയുന്നു..
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ മദിച്ച എന്‍ താഴ്വരയിന്നു മൂകം..ശാന്തം ...
ഓര്‍മ്മകള്‍ തികട്ടുന്ന ചില ഭ്രാന്തന്‍ ചിന്തകള്‍ ,
അല്ലാതിന്നൊന്നും എന്നില്‍ ഉണരുന്നില്ല ....
എന്റെ കിനാ വള്ളികള്‍ ഇന്ന് നിന്നില്‍ പടരാറില്ല..
ഉരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പുറം തൊലി
പോലെഅതെന്നെ വിരൂപയാക്കുന്നു ......
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉണര്‍ത്താന്‍ ,
നീ ഇനിയും മഴയായി പൊഴിയല്ലേ...
അവ ഉറങ്ങട്ടെ.. ആ ശവ കുടീരങ്ങളില്‍ ...--

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്നും എല്ലാത്തിനും വഴി തെളിയിചിട്ടെയുള്ളൂ.....അതിനാല്‍ അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും ഉള്ളതാവട്ടെ